Advarsel mot å trekke seg bort fra Guds Nåde

Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren. Hebr 12,14

28. mar. 2012

Menneskenaturen og den gudommelige naturen

Ånden er villig men kjødet er skrøpelig.

14. mar. 2012

Ofte glemt, men Jesus sa vi skulle fortelle om denne kvinnen som et minne om henne

  
Jesus blir salvet i Betania
Mark 14:3 Jesus var nå i Betania hos Simon den spedalske. Mens de satt til bords, kom det inn en kvinne med en alabastkrukke med ekte og meget kostbar nardussalve. Hun åpnet krukken og helte salven ut over hans hode. 4 Noen som var der, sa forarget til hverandre: «Hva skal denne sløsingen med salve være godt for? 5 Den kunne ha vært solgt for mer enn tre hundre denarer og pengene gitt til de fattige.» Og de skjente på henne. 6 Men Jesus sa: «La henne være! Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. 7 De fattige har dere alltid hos dere, og dere kan gjøre vel mot dem så ofte dere vil; men meg har dere ikke alltid. 8 Hun gjorde det hun kunne, og salvet på forhånd mitt legeme til gravferden. 9 Sannelig, jeg sier dere: Overalt i verden hvor evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde, fortelles til minne om henne.»
  

8. mar. 2012

Synd og formaningJeg synes man skal være mere  ærlig med sine trossøsken, når man ser eller skjønner at folk bryter med Guds bud/sannheten. Man skal ikke være redd for å si i fra/formane til rett vei.Om vi ikke sier i fra ja da bli vi medskyldig  i  at mennesker dør bort fra samfunnet med Gud.

Esekel33:8 Hvis jeg sier til en ugudelig mann: «Du skal sannelig dø», og du ikke advarer ham mot det livet han fører, da skal han dø fordi han har syndet. Men deg vil jeg kreve til ansvar for hans død. 9 Men advarer du ham mot hans gudløse liv for at han skal vende om, og han likevel ikke vender om, da skal han dø på grunn av sin synd. Men du har berget livet.

Romerne 6:23 Syndens lønn er døden, men Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.


Jak 1:14 Den som blir fristet, lokkes og dras av sitt eget begjær.15 Når begjæret er blitt svangert, føder det synd, og når synden er moden, føder den død.16 Ta ikke feil, mine kjære brødre!

Hebr 3:12 Brødre, se til at ikke noen av dere har et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud.13 Dere skal oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter «i dag», for at ingen av dere skal la seg bedra av synden og bli forherdet.14 Vi har jo fått del i Kristus. Vi må bare helt til slutt holde fast ved det grunnlag vi hadde i den første tid.15 Når det heter:
I dag, om dere hører hans røst,
så forherd ikke deres hjerter
som den gang de trosset meg,
16 hvem var det da som hørte, men likevel var trassige? Var det ikke alle de som drog ut av Egypt, ledet av Moses?17 Hvem var det han hadde avsky for i førti år? Var det ikke de som syndet og falt døde om i ørkenen?18 Og hvem var det han mente da han sverget at de ikke skulle komme inn til hans hvile? Var det ikke de som var ulydige?19 Vi ser altså at det var vantro som gjorde at de ikke kunne komme inn.
  
Sier ikke vi fra er vi feige, og i følge Åp skal de feige tilbringe evigheten med satan i den 2 død.
Åp 21: 8 Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder og som driver hor, trollmenn og avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.»
  

Heb12:11 All tukt synes vel i øyeblikket å være mer til sorg enn til glede. Men siden gir den fred og rettferd som frukt hos dem som er blitt oppøvd ved den.

7. mar. 2012

Fjellgrunn= Å gjøre hva Jesus sier og befaler

Huset bygd på fjell
24 Den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell.25 Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin grunnvoll på fjell.26 Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand.27 Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort

♥ Jesus ♥

Joh 7:16 Jesus svarte: «Min lære er ikke min egen, den er fra ham som har sendt meg.17 Den som vil gjøre hans vilje, skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg har den fra meg selv.6. mar. 2012

Loven og Ånden er som Hånden i Hansken

De hører sammen både loven og ånden, for loven er av Ånden og Gud er Ånd.
Jesus sa vi skulle tilbe både i Ånd og sannhet.                                                                                      
 Han sa også at han ikke var kommet for å oppheve loven, for hadde loven vært opphevet ja da hadde alt vært lov og Gud kunne ikke dømme mennesker for noen ting. Ikke nok med det, vi hadde fått en ny jord med lovbrudd, ja synd og død.

Jesus kom og fullførte denne loven som et menneske.

Hva er å fullføre? Jo han levde den ut til pungt og prikke uten synd. Ikke nok med det han kom med den fulle sannhet og nåde når det gjalt loven og dens krav.

Full belysning åpenbaring av sannheten i Loven får du der hvor Jesus snakker om hva vi har hørt før altså hva som er sagt til fedrene hva loven angår ang. drap og sinne ,ekteskap og skilsmisse,ed og ærlighet om å gjengjelde ondt med godt og elske våre fiender.

Vi har altså fått en NY PAKT som er langt strengere en den GAMLE PAKT. Ja veien er smal det kan man trygt si. For Jesus sier vi må langt overgå det som før har vært

Så spørsmålet er hvordan skal vi klare dette? Jo vi må tro på Jesus og det han sa Det nytter ikke tro på Jesus og ikke det han sa. Ja vi skal bli dømt etter Jesu ord på den siste dag for Jesus sa :Joh 12:44 Men Jesus ropte ut: «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg.45 Og den som ser meg, ser ham som har sendt meg.46 Jeg er kommet som lys til verden, for at den som tror på meg, ikke skal bli i mørket.47 Den som hører mine ord og ikke tar vare på dem, dømmer ikke jeg. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden.48 Den som avviser meg og ikke tar imot mine ord, har likevel en dommer: Det ord jeg har talt, skal dømme ham på den siste dag.49 For jeg har ikke talt ut fra meg selv, men Faderen som har sendt meg, han har gitt meg befaling om hva jeg skal si og tale.50 Og jeg vet at det han vil med sin befaling, er evig liv. Det jeg taler, taler jeg slik Faderen har sagt meg.»

Jesus kom med nåden, forbannelsen er borte i Ham, for  om vi feiler/synder vi kan vi bekjennne og omvende oss i kraft av hans blod så han renser oss for all urett. Gjør vi det kan hverken djevelen eller noe menneske anklage oss. For det er Gud som er vår dommer og frigjører. TILGITT og FRIKJENT  Hemmeligheten er å bli i hans ord som også skal dømme oss på den siste dag, for på den måten kan vi Hellige oss i sannheten og få kraft til å utføre det som er Guds vilje. Hans ord er ÅND OG LIV  

 Men om vi ikke tror på Moses og det han sa, ja da er det umulig og tro på det Jesus sa for han åpenbarer en mere streng og fullkommen lov. 

2. mar. 2012